Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 23-09-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
5972


Remonty dróg w Nowej Dębowej Woli i Sudole oraz kanalizacja deszczowa w Denkówku

Ogłoszenie ogólne
2019-09-23

Gmina Bodzechów otrzymała pieniądze z Funduszu Dróg Samorządowych. Wsparcie pozwoli dofinansować remonty dwóch dróg gminnych. Pierwsze zaplanowane zadanie na ten rok to przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nowa Dębowa Wola ...

więcej...


Narodowe Czytanie w Szewnie

Ogłoszenie ogólne
2019-09-23

Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzechowie z siedzibą w Szewnie włączyła się w ogólnopolską akcję Narodowe Czytanie. W czytelni, jako pierwsi pojawili się uczniowie kl. 3 B, dla których czytała Katarzyna ...

więcej...


HISTORIA DZIEJE SIĘ W BAŁTOWIE!

Ogłoszenie ogólne
2019-09-20

Uwaga! Mieszkańcy gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania "Krzemienny Krąg" w tym dla mieszkańców Gminy Bodzechów podczas weekendu historycznego mają bezpłatny wstęp do Polski w Miniaturze oraz bezpłatny przejazd koleją ...

więcej...


Informacja

Ogłoszenie ogólne
2019-09-18

Wójt Gminy Bodzechów informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bodzechów tj. w Ostrowcu Św. ul. Mikołaja Reja 10, na okres od 23.09.2019 r. do 14.10.2019 r. został ...

więcej...


Sondaż Rynku

Ogłoszenie ogólne
2019-09-18

Gmina Bodzechów zwraca się z zapytaniem o przedstawienie ceny opracowania dokumentacji geodezyjnej polegającej na wykonaniu ustalenia przebiegu granic dróg wewnętrznych. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie mapy oraz ustalenie przebiegu granicy dróg ...

więcej...


Ziemniaczane święto w Magoniach

Ogłoszenie ogólne
2019-09-17

Święto Pieczonego Ziemniaka to już długa tradycja w Gminie Bodzechów. Na placu przy świetlicy w Magoniach odbyła się już 17. edycja tego kolorowego i pysznego święta. Organizatorem festynu rodzinnego ...

więcej...


Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie ogólne
2019-09-17

Zapytanie ofertowe - wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, gospodarki wodnej, lub melioracji wodnej. Szczegóły ---tutaj---

więcej...


Budowa linii kablowej elektroenergetycznej w Nowej Dębowej Woli

Ogłoszenie ogólne
2019-09-17

OBWIESZCZENIE z dnia 13.09.2019 r. znak: TI-T.6733.13.2019.RJ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. Na podstawie art. 50 ...

więcej...


Będzie połączenie z Broniszowic do Ostrowca

Ogłoszenie ogólne
2019-09-13

Na terenie Gminy Bodzechów utworzona zostanie linia zbiorowego transportu komunikacyjnego. Decyzja o przywróceniu połączenia, jest podyktowana wejściem w życie rządowej ustawy o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. ...

więcej...


P o d z i ę k o w a n i e

Ogłoszenie ogólne
2019-09-13

W imieniu własnym, Rady Sołeckiej i mieszkańców składam podziękowanie Panu Jerzemu Murzynowi Wójtowi Gminy Bodzechów i Jego Współpracownikom za wszelką pomoc i wsparcie w organizacji tegorocznych Dożynek Gminnych ...

więcej...


Budowa linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV dwutorowej w Sudole

Ogłoszenie ogólne
2019-09-12

OBWIESZCZENIE z dnia 09.09.2019 r. znak: TI-T.6733.16.2019.RJ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym. Na ...

więcej...


PODZIĘKOWANIE

Ogłoszenie ogólne
2019-09-12

W imieniu własnym i władz samorządowych Gminy Bodzechów pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy włączyli się w organizacje tegorocznego Gminnego Święta Plonów w dniu 7 września 2019 roku w Nowej ...

więcej...


Informacja

Ogłoszenie ogólne
2019-09-12

Informacja Głównego Inspektoratu Weterynarii w sprawie zasad przemieszczania świń w związku z występowaniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń (ASF) Szczegóły poniżej.

więcej...


Transmisja z obrad sesji Rady Gminy Bodzechów

Ogłoszenie ogólne
2019-09-11

Transmisja z obrad sesji Rady Gminy Bodzechów dostępna pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCvvTPc6T4XjMZtlH41lRSlg/live Początek sesji 12.09.2019 r. o godz 8:00 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzechowie. Materiały z poprzedniej sesji dostępne są pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCvvTPc6T4XjMZtlH41lRSlg

więcej...

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny