Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 24-05-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1949Ogłoszenie o naborze wniosków !

Ogłoszenie czystsze
2017-09-11

Urząd Gminy Bodzechów ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej w 2017 roku na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie urządzenia grzewczego w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Bodzechów

Termin przyjmowania wniosków na rok 2017 – od dnia 4 września 2017 r.

Liczba wniosków ograniczona!

Dotacja celowa będzie udzielana na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie urządzenia grzewczego opalanego węglem lub koksem, na ekologiczne urządzenie grzewcze takie jak :
1. piec (kocioł) gazowy,
2. piec elektryczny,
3. oraz piec (kocioł) opalany ekologicznym paliwem stałym (biomasa- pellet, słoma).

Dotacja dotyczy nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Bodzechów i będzie udzielana osobom fizycznym jeśli osoby te:
1) są właścicielami, współwłaścicielami, użytkownikami wieczystymi, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami nieruchomości zabudowanej budynkiem, albo przysługuje im inny tytuł prawny do nieruchomości zabudowanej budynkiem w którym dokonywana jest zmiana systemu grzewczego,
2) złożą wniosek o udzielenie dotacji i przedstawią dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, w przypadku współwłasności także zgodę pozostałych współwłaścicieli, w przypadku innego tytułu prawnego - zgodę właściciela, współwłaściciela, użytkownika wieczystego, a w przypadku posiadaczy samoistnych oświadczenie o posiadaniu samoistnym oraz dokumenty potwierdzające fakt posiadania w postaci np. potwierdzenia opłacania podatku rolnego lub podatku od nieruchomości ,
3) zrealizują inwestycję po zawarciu umowy o udzielenie dotacji ,
4) dokonają likwidacji /demontażu/ trwałego odcięcia urządzenia opalanego węglem lub koksem od istniejącej instalacji grzewczej lub likwidacji, trwałego odcięcia pieca/trzonu kuchennego od przewodów kominowych.
5) złożą wniosek o wypłatę dotacji

Zwracamy uwagę na konieczność przestrzegania powyższej kolejności: najpierw podpisanie umowy, dopiero potem realizacja przedsięwzięcia.!!!

W przypadku przedsięwzięć wykonanych przed podpisaniem umowy, dotacja nie może zostać udzielona!!!

Wysokość dotacji na realizacje inwestycji wynosi 50% kosztów inwestycji ale nie więcej niż 2000 zł. Przy obliczaniu wysokości dotacji uwzględniane będą koszty inwestycji poniesione przez inwestora po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji, wykazane fakturami (rachunkami) potwierdzającymi zakup urządzenia grzewczego.

Więcej informacji na temat dotacji można uzyskać:
- Urząd Gminy Bodzechów ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św., pokój nr 22 tel. 41-265-38-38 – Eliza Misiura

Zapraszamy mieszkańców do korzystania z Programu. Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie naszej Gminy.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny