Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 17-10-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
935ROZEZNANIE RYNKU

Ogłoszenie ogólne
2017-12-20

Ostrowiec Św., dn. 20.12.2017 r.

,,ROZEZNANIE RYNKU NA WYKONANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA USUWANIU, TRANSPORCIE I UTYLIZACJI MARTWYCH ZWIERZĄT POCHODZĄCYCH Z TERENU GMINY BODZECHÓW
w 2018 r.’’

Urząd Gminy Bodzechów w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesłania wstępnej kalkulacji ceny oferowanej przez Państwa - na usługę z zakresu: USUWANIA, TRANSPORTU I UTYLIZACJI MARTWYCH ZWIERZĄT POCHODZĄCYCH Z TERENU GMINY BODZECHÓW .
W ramach przedstawionej kalkulacji prosimy o wskazanie ceny brutto za jednorazową usługę usunięcia, transportu oraz utylizacji martwego zwierzęcia z terenu Gminy Bodzechów.
Informujemy, że informacja nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ma wyłącznie na celu rozpoznanie rynku firm świadczących w/w usługi.
Umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą, który przedstawi propozycję najniższej ceny. Gmina zastrzega sobie prawo do odstąpienia od podpisania umowy bez podania przyczyny.

Uprzejmie prosimy o przesłanie informacji nie później niż do dnia 29.12.2017 r. na adres e-mail ep@ugb.pl lub na nr fax.; 41-256-54-40
Kontakt telefoniczny 41-265-38-38 wew. 48 – Eliza Misiura


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny