Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 10-12-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1816Ogłoszenie o naborze wniosków!

Ogłoszenie czystsze
2018-01-08

Urząd Gminy Bodzechów ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej w 2018 roku na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie urządzenia grzewczego w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Bodzechów

Termin przyjmowania wniosków na rok 2018 – od dnia 10 stycznia 2018 r. do 31 października 2018 r.

Liczba wniosków ograniczona!
Dotacja celowa będzie udzielana na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie urządzenia grzewczego opalanego węglem lub koksem, na ekologiczne urządzenie grzewcze takie jak :
1. piec (kocioł) gazowy,
2. piec elektryczny,
3. oraz piec (kocioł) opalany ekologicznym paliwem stałym (biomasa- pellet, słoma).

Dotacja dotyczy nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Bodzechów i będzie udzielana osobom fizycznym jeśli osoby te:
1) są właścicielami, współwłaścicielami, użytkownikami wieczystymi, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami nieruchomości zabudowanej budynkiem, albo przysługuje im inny tytuł prawny do nieruchomości zabudowanej budynkiem w którym dokonywana jest zmiana systemu grzewczego,
2) złożą wniosek o udzielenie dotacji i przedstawią dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, w przypadku współwłasności także zgodę pozostałych współwłaścicieli, w przypadku innego tytułu prawnego - zgodę właściciela, współwłaściciela, użytkownika wieczystego, a w przypadku posiadaczy samoistnych oświadczenie o posiadaniu samoistnym oraz dokumenty potwierdzające fakt posiadania w postaci np. potwierdzenia opłacania podatku rolnego lub podatku od nieruchomości ,
3) zrealizują inwestycję po zawarciu umowy o udzielenie dotacji ,
4) dokonają likwidacji /demontażu/ trwałego odcięcia urządzenia opalanego węglem lub koksem od istniejącej instalacji grzewczej lub likwidacji, trwałego odcięcia pieca/trzonu kuchennego od przewodów kominowych.
5) złożą wniosek o wypłatę dotacji

Wysokość dotacji na realizacje inwestycji wynosi 50% kosztów inwestycji ale nie więcej niż 2000 zł. Przy obliczaniu wysokości dotacji uwzględniane będą koszty inwestycji poniesione przez inwestora po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji, wykazane fakturami (rachunkami) potwierdzającymi zakup lub/i montaż urządzenia grzewczego.

,,W przypadku ubiegania się inwestora o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji z innych środków publicznych wysokość dotacji przyznanej przez Gminę Bodzechów wynosić będzie 50% kosztów inwestycji niesfinansowanych z innych środków publicznych ale nie więcej jak 2000 zł , a łączna wartość dofinansowania ze wszystkich źródeł nie może przekroczyć 90% wartości zadania.„
Zwracamy uwagę na konieczność przestrzegania powyższej kolejności: najpierw podpisanie umowy z Gminą Bodzechów , dopiero potem realizacja przedsięwzięcia.!!!

W przypadku przedsięwzięć wykonanych przed podpisaniem umowy, dotacja nie może zostać udzielona!!!

Więcej informacji na temat dotacji można uzyskać:
- Urząd Gminy Bodzechów ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św., pokój nr 22 tel. 41-265-38-38 – Eliza Misiura

Zapraszamy mieszkańców do korzystania z Programu. Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie naszej Gminy.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny