Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 19-08-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory uzupełniające

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
4482ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Ogłoszenie ogólne
2019-05-14

Wójt Gminy Bodzechów zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości położonych w miejscowości Szewna gm. Bodzechów.

Zakres i przedmiot:

Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami położonymi w obrębie ewidencyjnym Szewna gm. Bodzechów, stanowiącymi własność osób fizycznych, oznaczonymi w ewidencji gruntów tej wsi jako działki nr : 1022/3 i 176/1.

Sporządzenie odpowiedniej dokumentacji rozgraniczenia, w tym wniesienie sporządzonej dokumentacji technicznej rozgraniczenia do zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostrowcu Św. i uzyskanie uwierzytelnienia przez organ prowadzący ten zasób.

Cel:
Rozgraniczenie nieruchomości na wniosek strony.

Wymagany czas wykonania:
8 miesięcy od daty zawarcia umowy z Wykonawcą.
Wykonawcy powinni posiadać stosowne uprawnienia.

Termin składania ofert:
Oferty z ceną i kopią uprawnień należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „rozgraniczenie Szewna gm. Bodzechów” w terminie do 27 maja 2019r. do godz. 14.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Bodzechów z/s w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. M. Reja 10.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Bodzechów w pok. nr 22 lub telefonicznie (041) 265 38 38 wew. 48.

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 14.05.10.2019


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny