Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 12-12-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1144Zmiana opłaty za śmieci

Ogłoszenie ogólne
2019-08-09

Od 1 stycznia 2020 roku w Gminie Bodzechów zmienią się zasady odpłatności za śmieci. Będzie obowiązywała stawka 11 złotych od każdej osoby.
W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, Rada Gminy Bodzechów, na wniosek Wójta Gminy przyjęła uchwałę o nowym sposobie naliczania odpłatności za śmieci.
-Dotychczasowy sposób, który poległa na grupowaniu gospodarstw domowych nie uzyskał przychylności mieszkańców. Bardzo licznie postulowali, aby każdy płacił za siebie - mówi Wójt Jerzy Murzyn.

Od 1 stycznia 2020 roku opłata od każdej osoby będzie wynosiła 11 złotych.

- Zgodnie z przepisami prawnymi, kwota 122 tysięcy złotych, bo na taką opiewa rachunek od firmy, która odbiera śmieci, musi być zebrana od mieszkańców. Nie ma możliwości dofinasowania z budżetu gminy ani też zastosowania jakichkolwiek ulg- zaznacza Jerzy Murzyn.

Niedawno ukazało się rozporządzenie ministra środowiska w sprawie ograniczenia odpadu mas komunalnych. W 2019 roku trzeba odzyskać 60 proc. odpadów, czyli tylko 40 proc. można odwieźć na wysypisko. W 2020 roku do ponownego odzyskania będzie to już 65 proc. Jeśli nie zostanie spełniony ten warunek, gmina a tym samym mieszkańcy będą płacili kary.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny