Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 28-02-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
838Stypendium szkolne 2019/2020

Ogłoszenie ogólne
2019-09-05

Informujemy, że do dnia 16 września 2019 r. w Gminnym Centrum Oświaty w Bodzechowie ul. Szkolna 7, 27-420 Bodzechów (tel. 41 265-37-65) można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego, na rok szkolny 2019/2020.

Stypendia szkolne są przeznaczone dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Bodzechów, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej - miesięczny dochód netto na jedną osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 528,00 zł. (pod uwagę brane są dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. z sierpnia 2019 r.).

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku
z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę).

W ramach stypendium szkolnego rodzice mogą ubiegać się o zwrot:
- kosztów udziału dziecka w zajęciach edukacyjnych (w tym także zajęciach wyrównawczych), zajęciach sportowych, językowych, muzycznych itp.,
- kosztów wyjazdu na wycieczki szkolne,
-zakupu podręczników, atlasów, słowników, encyklopedii, lektur szkolnych (przeznaczonych wyłącznie do klasy, do której uczęszcza dziecko),
- zakupu plecaka i przyborów szkolnych,
- zakupu programów naukowych, tuszy do drukarki
- zakupu stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego:
• spodenki sportowe / szorty sportowe / getry – max. 2 szt. w semestrze
• koszulki sportowe – 2 szt. w semestrze
• dres sportowy ( ewentualnie bluza i spodnie dresowe ) – 2 szt. w semestrze
• obuwie sportowe – 2 pary w semestrze
- zakupu stroju galowego na akademie szkolne.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny