Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 15-07-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze ¶rodków WFO¶iGW w Kielcach , w wysoko¶ci 20 000 zł Trwało¶c zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
9752Do 31 stycznia z?? informacj? o wyrobach zawieraj?cych azbest

Ogoszenie oglne
2020-01-08

Przypominamy o obowizku skadania przez osoby fizyczne niebdce przedsibiorcami informacji o wyrobach zawierajcych azbest.

Waciciel nieruchomoci, jako osoba fizyczna niebdca przedsibiorc, na ktrej wykorzystywane s wyroby zawierajce azbest, jest zobowizany do:
• Corocznego sporzdzania spisu z natury z wykorzystaniem formularza „Informacji o wyrobach zawierajcych azbest" i skadania go w Urzdzie Gminy Bodzechw z siedzib w Ostrowcu witokrzyskim w terminie do 31 stycznia kadego roku (osoba prawna lub prowadzca dziaalno gospodarcz zobowizana jest do przedoenia formularza w Urzdzie Marszakowskim Wojewdztwa witokrzyskiego).

Zgodnie z obowizujcymi przepisami osoby fizyczne nie bdce przedsibiorcami, na ktrych nieruchomoci znajduj si wyroby zawierajce azbest, maj obowizek zoenia w/w informacji za 2019 r. - do Wjta Gminy Bodzechw w terminie do 31 stycznia 2020 roku.

W przypadku planowania robt budowlanych polegajcych na demontau pokrycia dachu naley dokona stosownego zgoszenia do organu architektoniczno-budowlanego w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu witokrzyskim co najmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczciem robt lub uzyska pozwolenie na budow - w przypadku zmiany elementw konstrukcji dachu.

Azbest jest substancj niebezpieczn dla rodowiska i zdrowia czowieka. Jego wykorzystywanie i uytkowanie zostao unormowane prawem i powinno odbywa si zgodnie z przyjtym przez rzd Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, wedug ktrego Polska ma zosta oczyszczona z azbestu do 2032 roku.

Wzory dokumentw dostpne w Urzdzie Gminy Bodzechw z/s ul. M. Reja 10-Otrowiec w., oraz na stronie internetowej Urzdu www.ugb.pl. Wicej informacji pod nr tel. 412653838.

Mieszkacy ktrzy nie zo takiej informacji nie bd mogli skorzysta z programu dofinansowania kosztw odbioru i utylizacji azbestu pochodzcego z wymiany pokrycia dachowego w 2020!!!


Projekt pn. ''Uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦w. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum O¶wiaty

Szkoły

O¶rodki zdrowia

Biblioteka


¦WIETLICA ¦RODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowo¶ci Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

SprawdĽ stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec ¦więtokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny