Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 22-09-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1314Smaczne i po?ywne posi?ki w szko?ach

Ogoszenie oglne
2020-05-15

Gmina Bodzechw zoya wniosek do Wojewody witokrzyskiego o udzielenie wsparcia finansowego na realizacj programu „Posiek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

O pomoc finansow ubiegaj si PSP w Chmielowie oraz ZSP w Sarnwku. Szkoy wnioskowane kwoty chc przeznaczy na popraw standardu istniejcych ju stowek, czyli na zakup nowego wyposaenia do kuchni i jadalni oraz przeprowadzenie tam niezbdnych prac remontowych.
PSP w Chmielowie ubiega si o 33 073,68 z. Dotacja ta pozwoliaby m.in. na zakup nowoczesnego pieca konwekcyjnego, szafy chodniczej, stou ze zlewem oraz nowych pojemnikw, a take na przeprowadzenie prac zwizanych z odnowieniem kuchni i stowki szkolnej. Natomiast ZSP w Sarnwku wnioskuje o dofinansowanie w wysokoci 8 282,27 z. Za otrzymane wsparcie planuje zakup m.in. zmywarki, krajalnicy, maszynki do misa oraz nowych naczy i sztucw.

Wkad wasny gminy wyniesie 20 % dla kadej ze szk.
Warto doda, e w ubiegym roku w ramach programu „Posiek w szkole i w domu” dotacj na doposaenie kuchni i stowki szkolnej otrzymaa PSP w Bodzechowie. Przyznana kwota w wysokoci 13 244,40 z pozwolia na zakup potrzebnych sprztw oraz nowych naczy i sztucw. W ramach wkadu wasnego rzeczowego szkoa zakupia piec konwekcyjno – parowy.
Z wyywienia w szkoach na terenie Gminy Bodzechw korzysta obecnie ponad 600 uczniw. Umoliwia to fakt, e kada ze szk posiada wasn kuchni i stowk. Posiki dla dzieci s zawsze przygotowywane na miejscu, zgodnie z zasadami zdrowego ywienia i wszelkimi wymogami systemu HACCP.
Dodatkowo w ramach programw „Szklanka mleka” oraz „Owoce i warzywa
w szkole”, w ktrych bior udzia wszystkie szkoy, ponad 500 uczniw otrzymuje wiee owoce, warzywa i zdrowe, nieprzetworzone napoje mleczne.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny