Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 17-10-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
855Strzeż się pożaru !!!

Ogłoszenie ogólne
2011-10-12

Podczas ogrzewania każdego z mieszkań pojawia się wiele zagrożeń mogących być przyczyną powstania pożaru. Związane jest to głównie z użytkowaniem instalacji jakie występują w większości naszych domów i lokali, a należą do nich instalacje gazowe, elektryczne i kominowe (spalinowe i wentylacyjne).

Spadek temperatur w okresie jesienno-zimowym powoduje zwiększenie zapotrzebowania na ciepło w mieszkaniach. W praktyce jest ono często uzupełniane poprzez użytkowanie różnego rodzaju podstawowych i dodatkowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe, gazowych lub elektrycznych. Dlatego należy pamiętać, iż przed przystąpieniem do ich eksploatacji trzeba sprawdzić, czy są one w pełni sprawne technicznie i nie stworzą zagrożenia pożarowego.

Podczas eksploatacji należy grzejniki elektryczne, piecyki oraz promienniki gazowe, które nie zawsze mają własną izolację termiczną bezwzględnie ustawiać na podłożu niepalnym, z dala od wszelkiego rodzaju materiałów palnych takich jak: dywany, firanki, meble itp., czy sam opał - zachowaj odległość minimum 50 cm.
W przypadku podłączenia tzw. słoneczek czyli grzejników elektrycznych może dojść do przeciążenia sieci elektrycznej, czego objawem jest uszkodzenie bezpieczników prądu elektrycznego. Nie naprawiaj ich wtedy sposobem gospodarczym i nie stosuj bezpieczników o większej mocy niż dopuszczalna, gdyż grozi to zwarciem instalacji elektrycznej i w efekcie może doprowadzić do pożaru. Instalacje elektryczne należy też okresowo kontrolować na oporność izolacji (co 5 lat) w celu stwierdzenia prawidłowego jej stanu.

Duże zagrożenie pożarowe sprawiają również nieszczelności przewodów dymowych i spalinowych. Pamiętaj o okresowym przeglądzie stanu technicznego przewodów spalinowych i wentylacyjnych (co najmniej raz w roku), jak i ich czyszczeniu z produktów spalania.
Promienniki gazowe tzw. piecyki na butlę propan - butan 11 kg do ogrzewania należy stosować tylko w pomieszczeniach posiadających dobrą wentylację, a także nie należy zbyt długo przebywać w tych pomieszczeniach ze względu na spadek zawartości tlenu w pomieszczeniu w wyniku jego spalania. W konsekwencji może to doprowadzić do zatrucia i utraty przytomności. Nigdy nie zakrywaj kratek wentylacyjnych!

Aby spalanie gazu mogło przebiegać właściwie (w pełni) należy zapewnić odpowiedni dopływ powietrza do jego spalania i umożliwić odprowadzenie spalin. Przewody kominowe należy poddawać przeglądom w zakresie sprawności i szczelności co najmniej raz w roku przez mistrza kominiarskiego oraz czyścić z produktów spalania kilka razy rocznie.
Ponadto ważnym elementem jest sprawna i właściwie działająca wentylacja. Zakrywanie i zaklejanie kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach jest zabronione.

W mieszkaniach posiadających nowe, szczelne okna dopływ powietrza do spalania gazu jest wręcz niemożliwy i często powoduje odwrócenie ciągu kominowego w kanałach wentylacyjnych. Dlatego też należy pamiętać, aby w trakcie użytkowania urządzeń gazowych rozszczelnić część okien lub w inny sposób zapewnić dopływ powietrza do spalania gazu. Jeżeli ilość powietrza jest zbyt mała, następuje niezupełne spalenie gazu i powstaje trujący tlenek węgla tzw. "czad".

PAMIĘTAJ ! Tlenek węgla tzw. czad, "cichy zabójca" jako produkt niepełnego spalania jest bezbarwny, bezwonny przez co trudny do wykrycia i powoduje już nawet przy niewielkich stężeniach w powietrzu zawroty głowy, nudności i senność, a przy dłuższym kontakcie utratę przytomności i śmierć.

Gdy opuszczasz mieszkanie:
sprawdź czy zostały wyłączone wszystkie odbiorniki prądu i gazu, przed opuszczeniem domu na dłuższy czas odłącz zasilanie prądem elektrycznym oraz zakręć zawory wody i gazu, u sąsiadów pozostaw informację, gdzie będziesz przebywać.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny