STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 15-04-2024r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1191Program rodzina 500+

Ogoszenie ogólne
2016-03-31

Ustawa o pomocy pastwa w wychowywaniu dzieci z 11 lutego 2016 roku wprowadzia nowe wiadczenie wychowawcze.

Prawo do tego wiadczenia przysuguje:
- obywatelom polskim,
- cudzoziemcom: do ktrych stosuje si przepisy o koordynacji systemw zabezpieczenia spoecznego; jeeli wynika to z wicych Rzeczpospolit Polsk dwustronnych umw midzynarodowych o zabezpieczeniu spoecznym; przebywajcym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w zwizku z okolicznociami, o ktrych mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r o cudzoziemcach, jeeli zamieszkuj z czonkami rodzin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; posiadajcy kart pobytu z adnotacj "dostp do rynku pracy", jeeli zamieszkuj z czonkami rodzin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z wyczeniem obywateli pastw trzecich, ktrzy uzyskali zezwolenie na prac na terytorium pastwa czonkowskiego na okres nieprzekraczajcy szeciu miesicy, obywateli pastw trzecich przyjtych w celu podjcia studiw oraz obywateli pastw trzecich, ktrzy maj prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

wiadczenie wychowawcze przysuguje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. wiadczenie przysuguje osobom do dnia ukoczenia przez dziecko 18. roku ycia. wiadczenie wychowawcze przysuguje w wysokoci 500,00 z miesicznie na dziecko w rodzinie. Na drugie i kolejne dziecko w/w wiadczenie przysuguje niezalenie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniej 800,00 z netto na osob wiadczenie wychowawcze przysuguje na pierwsze lub jedyne dziecko.

Dla rodzin z dzieckiem niepenosprawnym kryterium dochodowe jest wysze i wynosi 1200,00 z netto.
W skadzie rodziny brane bd pod uwag pozostajce na utrzymaniu dzieci do ukoczenia 25 roku ycia. Dodatkowo, wliczane te bd dzieci, ktre ukoczyy 25. rok ycia, legitymujce si orzeczeniem o znacznym stopniu niepenosprawnoci, jeeli w zwizku z t niepenosprawnoci przysuguje wiadczenie pielgnacyjne lub specjalny zasiek opiekuczy albo zasiek dla opiekuna.

W przypadku urodzenia dziecka, ukoczenia przez dziecko 18 roku ycia lub w przypadku gdy dziecko zgodnie z orzeczeniem sdu, jest pod opiek naprzemienn obydwojga rodzicw rozwiedzionych, yjcych w separacji lub yjcych w rozczeniu, kwot wiadczenia wychowawczego przysugujc za niepeny miesic ustala si, dzielc kwot tego wiadczenia przez liczb wszystkich dni kalendarzowych w tym miesicu, a otrzyman kwot mnoy si przez liczb dni kalendarzowych, za ktre to wiadczenie przysuguje.

O dodatkowe wsparcie w wysokoci 500,00 z na kade dziecko bd mogy wystpi take rodziny zastpcze oraz rodzinne domy dziecka, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastpczej.

wiadczenie wychowawcze nie przysuguje jeeli:
• dziecko pozostaje w zwizku maeskim,
• dziecko zostao umieszczone w instytucji zapewniajcej caodobowe utrzymanie lub
• pieczy zastpczej,
• penoletnie dziecko ma ustalone prawo do wiadczenia wychowawczego na wasne dziecko
• czonkowi rodziny przysuguje za granic na dziecko wiadczenie o podobnym charakterze do wiadczenia wychowawczego, chyba e przepisy o koordynacji systemw zabezpieczenia spoecznego stanowi inaczej.

wiadczenie otrzyma rodzina bez wzgldu na stan cywilny rodzicw. Otrzymaj je zatem zarwno rodziny, w ktrych rodzice s w zwizku maeskim jak i rodziny niepene oraz rodzice pozostajcy w nieformalnych zwizkach. W przypadku rodzicw rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, ktry faktycznie sprawuje opiek nad dzieckiem. Osoby samotnie wychowujce dziecko nie bd musiay mie zasdzonego wiadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od jego rodzica.

Jeeli partnerzy yj w zwizku nieformalnym i maj dzieci z poprzednich zwizkw oraz wychowuj co najmniej jedno wsplne dziecko, to wwczas wiadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko bdzie uzalenione od kryterium dochodowego, a na pozostae dzieci bez wzgldu na dochd.

wiadczenie wychowawcze 500,00z nie bdzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do wiadcze z innych systemw wsparcia, dotyczy to w szczeglnoci wiadcze z pomocy spoecznej, funduszu alimentacyjnego, wiadcze rodzinnych, dodatkw mieszkaniowych.

wiadczenie wychowawcze nie bdzie przysugiwa, jeeli rodzinie przysuguje za granic wiadczenie o podobnym charakterze. Jeli rodzic przebywa w innym pastwie UE i zoy tam wniosek o wiadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie waciwego marszaka wojewdztwa w Polsce. Ten za przekae te informacje do waciwej gminy.

Wnioski bdzie mona skada od 1 kwietnia 2016 r. w urzdzie gminy lub miasta waciwym ze wzgldu na miejsce zamieszkania osoby ubiegajcej si o wiadczenie wychowawcze.

Wniosek o przyznanie wiadczenia wychowawczego
osoby zamieszkae na terenie Gminy Bodzechw bd mogy zoy w siedzibie Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Bodzechowie ul. M. Reja 10 27-400 Ostrowiec w. oraz w dniach 1-12 kwietnia 2016 r. w nastpujcych punktach:
1. Bodzechw – Remiza Straacka w Bodzechowie
2. Chmielw – Publiczna Szkoa Podstawowa w Chmielowie
3. Jdrzejowice – wietlica Wiejska w Jdrzejowicach
4. Mikw – Publiczna Szkoa Podstawowa w Mikowie
5. Sarnwek Duy - Publiczna Szkoa Podstawowa w Sarnwku Duym
6. Szewna – Publiczne Gimnazjum w Szewnie (cznik hala sportowa)
7. Sud - Orodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Lene Kty


Jeli wniosek zostanie zoony w cigu pierwszych 3 miesicy, rodzice dostan wyrwnanie wstecz od 1 kwietnia. Pierwszy okres na jaki bdzie przyznane prawo do wiadczenia wychowawczego rozpocznie si 1 kwietnia 2016 r. i trwa bdzie do 30 wrzenia 2017 roku. W przypadku ustalania prawa do wiadczenia wychowawczego na pierwszy okres rokiem kalendarzowym, z ktrego dochody bd stanowiy podstaw do ustalenia prawa do wiadczenia wychowawczego jest rok 2014 (z uwzgldnieniem dochodu uzyskanego i utraconego).

Wnioski wraz z zacznikami mog by skadane drog elektroniczn za pomoc systemu teleinformatycznego:
- utworzonego przez ministra waciwego do spraw rodziny,
- udostpnionego przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych,
- bankw krajowych wiadczcych usugi drog elektroniczn.
Do wniosku naley doczy odpowiednio:
1. zawiadczenia lub owiadczenia dokumentujce wysoko innych dochodw ni dochody podlegajce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych kadego czonka rodziny,
2. owiadczenie o deklarowanych dochodach osiganych przez osoby podlegajce przepisom o zryczatowanym podatku dochodowym od niektrych przychodw osiganych przez osoby fizyczne zawierajce informacje o: wysokoci dochodu, skadek na ubezpieczenie spoeczne i zdrowotne oraz podatku oraz wysokoci dochodu po odliczeniu nalenych skadek i podatku.
3. Zawiadczenia lub owiadczenia oraz dowody niezbdne do ustalenia prawa do wiadczenia wychowawczego:
- zawiadczenie sdu opiekuczego lub orodka adopcyjnego o prowadzonym postpowaniu sdowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
- prawomocne orzeczenie sdu orzekajce rozwd lub separacj,
- orzeczenie sdu opiekuczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
- inne dokumenty potwierdzajce spenianie warunkw do przyznania lub ustalenia wysokoci wiadczenia wychowawczego.
Wniosek o zasiek dostpny na stronie w zakadce

Formularze i druki do pobrania:

---tutaj--- druk .doc

---tutaj--- druk .pdf


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny