Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 11-08-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze ¶rodków WFO¶iGW w Kielcach , w wysoko¶ci 20 000 zł Trwało¶c zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
13823
Zabytki
       Gmina Bodzechw znajduje si w pnocno - wschodniej czci wojewdztwa witokrzyskiego, na skarpie Wyyny Opatowskiej. Historyczne zapiski o Bodzechowie pojawiaj si w XIII i XIV wieku. Przez obszar gminy przebiegaa droga z Krakowa do Lublina i Wilna. Wie Bodzechw naleaa do dbr Jacka Maachowskiego Kanclerza Wielkiego Koronnego, pniej do Kotkowskiego, a od 1913 roku do Edwarda Jankowskiego.


        Ju w XIX wieku istniao na tym terenie 5 fabryk, wielkie piece oraz wytwrnia alkoholu. Mieszkacy tych ziem zajmowali si w przeszoci wyrobem narzdzi kamiennych z krzemienia wydobywanego w Krzemionkach Opatowskich. Prawdziw per Gminy Bodzechw jest neolityczna kopalnia krzemienia pasiastego w Krzemionkach.

  Obiekty muzeum udostpnione s do zwiedzania w postaci dwch podziemnych tras turystycznych oraz skansenu. Mona tu podziwia lady grnictwa z modszej epoki kamienia i wczesnej epoki brzu, czyli okoo 3500 - 1600 lat p.n.e. Krzemionki to obiekt unikatowy.

      Na terenie gminy znajduje si wiele zabytkw wiadczcych o bogatej historii tego regionu. Do waniejszych obiektw zabytkowych zalicza si m.in. zesp kocioa parafialnego z XVIII wieku i cmentarz grzebalny z XIX w. Bodzechowie; wiatrak holenderski z poowy XIX w. w Szwarszowicach, koci drewniany w Sarnwku Duym, koci murowany z XVIII wieku w Mychowie.

      We wschodniej czci doliny w miejscowoci Bodzechw pooony jest rezerwat przyrody 'Lisiny Bodzechowskie', ktry tworz drzewostany lasw mieszanych oraz liczne wwozy i jary. W skadzie rezerwatu znajduje si dawny park podworski, a w bezporedniej jego bliskoci podworskie zabudowania gospodarcze nalece dawniej do sawnych rodw Maachowskich i Kotkowskich, skoligaconych z Gombrowiczami.

      Gmina Bodzechw synie z silnie rozwinitych tradycji narodowo - wyzwoleczych.

Projekt pn. ''Uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦w. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum O¶wiaty

Szkoły

O¶rodki zdrowia

Biblioteka


¦WIETLICA ¦RODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowo¶ci Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

SprawdĽ stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec ¦więtokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz C