Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 18-11-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
443
Zabytki
       Gmina Bodzechów znajduje się w północno - wschodniej części województwa świętokrzyskiego, na skarpie Wyżyny Opatowskiej. Historyczne zapiski o Bodzechowie pojawiają się w XIII i XIV wieku. Przez obszar gminy przebiegała droga z Krakowa do Lublina i Wilna. Wieś Bodzechów należała do dóbr Jacka Małachowskiego Kanclerza Wielkiego Koronnego, później do Kotkowskiego, a od 1913 roku do Edwarda Jankowskiego.


        Już w XIX wieku istniało na tym terenie 5 fabryk, wielkie piece oraz wytwórnia alkoholu. Mieszkańcy tych ziem zajmowali się w przeszłości wyrobem narzędzi kamiennych z krzemienia wydobywanego w Krzemionkach Opatowskich. Prawdziwą perłą Gminy Bodzechów jest neolityczna kopalnia krzemienia pasiastego w Krzemionkach.

  Obiekty muzeum udostępnione są do zwiedzania w postaci dwóch podziemnych tras turystycznych oraz skansenu. Można tu podziwiać ślady górnictwa z młodszej epoki kamienia i wczesnej epoki brązu, czyli około 3500 - 1600 lat p.n.e. Krzemionki to obiekt unikatowy.

      Na terenie gminy znajduje się wiele zabytków świadczących o bogatej historii tego regionu. Do ważniejszych obiektów zabytkowych zalicza się m.in. zespół kościoła parafialnego z XVIII wieku i cmentarz grzebalny z XIX w. Bodzechowie; wiatrak holenderski z połowy XIX w. w Szwarszowicach, kościół drewniany w Sarnówku Dużym, kościół murowany z XVIII wieku w Mychowie.

      We wschodniej części doliny w miejscowości Bodzechów położony jest rezerwat przyrody 'Lisiny Bodzechowskie', który tworzą drzewostany lasów mieszanych oraz liczne wąwozy i jary. W składzie rezerwatu znajduje się dawny park podworski, a w bezpośredniej jego bliskości podworskie zabudowania gospodarcze należące dawniej do sławnych rodów Małachowskich i Kotkowskich, skoligaconych z Gombrowiczami.

      Gmina Bodzechów słynie z silnie rozwiniętych tradycji narodowo - wyzwoleńczych.

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny