Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 21-10-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2589Świetlica ŚrodowiskowaŒwietlica Œrodowiskowa zaprasza do składania ofert na zajęcia dodatkowe oraz indywidualne konsultacje

Więcej informacji na BIP Œwietlica Œrodowiskowa gminy Bodzechów

1. Zajęcia informatyczne
http://bip.sejmik.kielce.pl/969-2019-rok/7579-ogloszenie-o-zamowieniu-na-uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi-zajecia-z-informatyki.html

2. Zajęcia z języka angielskiego
http://bip.sejmik.kielce.pl/969-2019-rok/7580-ogloszenie-o-zamowieniu-na-uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi-zajecia-z-jezyka-angielskiego.html

3. Zajęcia teatralno-muzyczne
http://bip.sejmik.kielce.pl/969-2019-rok/7581-ogloszenie-o-zamowieniu-na-uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi-zajecia-teatralno-muzyczne.html

4. Indywidualne konsultacje prawnicze
http://bip.sejmik.kielce.pl/969-2019-rok/7582-ogloszenie-o-zamowieniu-na-uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi-indywidualne-konsultacje-prawnicze.html

5. Indywidualne konsultacje psychologiczne
http://bip.sejmik.kielce.pl/969-2019-rok/7583-ogloszenie-o-zamowieniu-na-uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi-indywidualne-konsultacje-psychologiczne.html      

Świetlica Środowiskowa Gminy Bodzechów

zaprasza do udziału w projekcie„Świetlica środowiskowa z filiami odpowiedzią na potrzeby rodzin z Gminy Bodzechów”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Formularze zgłoszeniowe można składać w Szkołach u pedagogów do których uczęszcza kandydat (od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-15:00)

Termin składania formularzy od 02.09.2019- 13.09.2019r.

KRYTERIA Rekrutacji
- miejsce zamieszkania – gmina Bodzechów
- zagrożenie wykluczeniem społecznym o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.
- Wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Uczestnicy Projektu muszą łącznie spełniać wszystkie ww. warunki.

Świetlica Środowiskowa


Filia w Bodzechowie
Filia w Goździelinie
Filia w Gromadzicach
Filia w Magoniach
Filia w Miłkowie
Filia w Mychowie
Filia w Świrnej

      Gmina Bodzechów/ Świetlica Środowiskowa realizuje projekt pt. „Świetlica środowiskowa z filiami odpowiedzią na potrzeby rodzin z Gminy Bodzechów”

      Termin realizacji projektu od. 01.06.2019 do 31.05.2022 r.

      Celem głównym Celem głównym projektu jest wsparcie rodzin z terenu gminy Bodzechów w okresie od 01.06.2019 do 31.05.2022. w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi.

      Projekt realizowany jest na terenie gminy Bodzechów w miejscowościach:
- Bodzechów
- Gromadzice
- Magonie
- Świrna
- Miłków
- Mychów
- Goździelin

      Zadania realizowane w projekcie:
- indywidualny program wsparcia,
- pomoc w odrabianiu lekcji,
- realizacja programu świetlicy,
- zajęcia z języka angielskiego,
- zajęcia z informatyki,
- zajęcia teatralno-muzyczne,
- zajęcia kulinarne,
- spotkania z psychologiem,
- wsparcie prawnika.

      Wartość projektu, 3 738 505,86 (dofinansowanie 3 438 489,22 wkład własny: 300 016,64)

      Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny