STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 06-02-2023r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
123939Zwi?kszenie dost?pu do wysokiej jako?ci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechw

Ogoszenie oglne
2018-09-27

W dniu 26.01.2018r. gmina Bodzechw podpisaa Umow nr RPSW.07.04.00-26-0005/16-01, o dofinansowanie Projektu pn. Zwikszenie dostpu do wysokiej jakoci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechw wspfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Dziaania 7.4
Rozwj infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

O VII
Sprawne usugi publiczne

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa witokrzyskiego na lata 2014-2020.
Projekt obejmuje:
1. Rozbudow, modernizacj Zespou Szk Publicznych w Bodzechowie
2. Doposaenie pracowni przyrodniczych poprzez zakup pomocy dydaktycznych i sprztu – 8 pracowni: w ZSP w Bodzechowie, ZSP w Szewnie, ZSP w Sarnwku i PSP
w Chmielowie
3. Doposaenie pracowni matematycznych poprzez zakup pomocy dydaktycznych
i sprztu - 5 pracowni: w ZSP w Bodzechowie, ZSP w Szewnie, ZSP w Sarnwku
i PSP w Chmielowie

Warto projektu zgodnie z podpisan umow o dofinansowanie wynosi: 2 781 151,95z
Wspfinansowanie projektu z UE wynosi 75% wartoci projektu
Dofinansowanie projektu wynosi: 2 085 863,97z

Celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakoci ksztacenia oraz dostp do nowoczesnej, dobrze wyposaonej infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechw. Dziaaniami zostan objte wszystkie placwki owiatowe z terenu gminy, dla ktrych organem prowadzcym jest Gmina Bodzechw.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny