STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 15-04-2024r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1189
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
      Projekt 'e-witokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST' jest realizowany przez Wojewdztwo witokrzyskie wsplnie ze 106 Partnerami - jednostkami samorzdu terytorialnego z Wojewdztwa witokrzyskiego (Gminy i Powiaty).

      Celem nadrzdnym Projektu 'e-witokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST' jest podniesienie bezpieczestwa sieci teleinformatycznych w JST, a take stworzenie nowoczesnego systemu wspomagajcego zarzdzanie jednostkami samorzdowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentw dla Jednostek Samorzdu Terytorialnego w caym Wojewdztwie witokrzyskim.

      Zaoenia projektu w peni odpowiadaj zmianom wprowadzanym przez ustaw o informatyzacji podmiotw realizujcych zadania publiczne, a wic umoliwi samorzdom pen realizacj zada wynikajcych z tej ustawy.

      Realizacja projektu ma na celu usprawnienie organizacji pracy w urzdzie oraz utworzenie systemu elektronicznej administracji, ktra zapewni mieszkacom dostp do usug administracji samorzdowej za pomoc narzdzi informatycznych. W ramach projektu Urzd Gminy Bodzechw zyska:
- serwer do Elektronicznego Obiegu Dokumentw i programw dziedzinowych,
- system nowoczesnego Elektronicznego Obiegu Dokumentw zintegrowany z elektroniczn skrzynkpodawcz,
- sprzt i oprogramowanie podnoszce bezpieczestwo przetwarzanych danych,
- wdroone zostanie take nowe oprogramowanie dziedzinowe. Programy bd powizane w spjn cao i zapewni wymian danych z Elektronicznym Obiegiem Dokumentw.

      Dziaania te maj na celu zwikszenie wydajnoci i efektywnoci pracy urzdnikw oraz wzrost zadowolenia klientw urzdu, ktrzy bd mogli liczy na szybsze zaatwianie spraw.

      Wkad wasny gminy wynosi 15%, pozostae 85% stanowi dotacje z funduszy unijnych. Realizacja projektu obejmuje lata 2010 - 2012.

      Projekt jest finansowany ze rodkw EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewdztwa witokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny