Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 11-08-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze ¶rodków WFO¶iGW w Kielcach , w wysoko¶ci 20 000 zł Trwało¶c zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
13814
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
      Projekt 'e-witokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST' jest realizowany przez Wojewdztwo witokrzyskie wsplnie ze 106 Partnerami - jednostkami samorzdu terytorialnego z Wojewdztwa witokrzyskiego (Gminy i Powiaty).

      Celem nadrzdnym Projektu 'e-witokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST' jest podniesienie bezpieczestwa sieci teleinformatycznych w JST, a take stworzenie nowoczesnego systemu wspomagajcego zarzdzanie jednostkami samorzdowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentw dla Jednostek Samorzdu Terytorialnego w caym Wojewdztwie witokrzyskim.

      Zaoenia projektu w peni odpowiadaj zmianom wprowadzanym przez ustaw o informatyzacji podmiotw realizujcych zadania publiczne, a wic umoliwi samorzdom pen realizacj zada wynikajcych z tej ustawy.

      Realizacja projektu ma na celu usprawnienie organizacji pracy w urzdzie oraz utworzenie systemu elektronicznej administracji, ktra zapewni mieszkacom dostp do usug administracji samorzdowej za pomoc narzdzi informatycznych. W ramach projektu Urzd Gminy Bodzechw zyska:
- serwer do Elektronicznego Obiegu Dokumentw i programw dziedzinowych,
- system nowoczesnego Elektronicznego Obiegu Dokumentw zintegrowany z elektroniczn skrzynkpodawcz,
- sprzt i oprogramowanie podnoszce bezpieczestwo przetwarzanych danych,
- wdroone zostanie take nowe oprogramowanie dziedzinowe. Programy bd powizane w spjn cao i zapewni wymian danych z Elektronicznym Obiegiem Dokumentw.

      Dziaania te maj na celu zwikszenie wydajnoci i efektywnoci pracy urzdnikw oraz wzrost zadowolenia klientw urzdu, ktrzy bd mogli liczy na szybsze zaatwianie spraw.

      Wkad wasny gminy wynosi 15%, pozostae 85% stanowi dotacje z funduszy unijnych. Realizacja projektu obejmuje lata 2010 - 2012.

      Projekt jest finansowany ze rodkw EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewdztwa witokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Projekt pn. ''Uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦w. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum O¶wiaty

Szkoły

O¶rodki zdrowia

Biblioteka


¦WIETLICA ¦RODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowo¶ci Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

SprawdĽ stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec ¦więtokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny