Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 10-12-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1799Przedmiot zamówienia: „Termomodernizacja gminnych budynków”

Ogłoszenie ogólne
2018-02-12

Na realizacje inwestycji Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach projektu RPSW.03.03.00-26-0003/16 pn.:„ Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Osi III „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
Głównym celem projektu jest poprawa czystości powietrza w Gminie Bodzechów poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej budynków. Projekt zakłada wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej termoizolację budynków, prace wewnątrz budynku związane z instalacją urządzeń odzysku ciepła, modernizacja instalacji c.o. montaż powietrznej pompy ciepła, montaż instalacji fotowoltaicznych. Po zakończeniu projektu gmina zleci przygotowanie audytów ex-post. Projekt przyczyni się m.in do redukcji substancji szkodliwych na terenie gminy, zmniejszenia zużycia energii finalnej.

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja gminnych budynków:
• Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzechowie,
• Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłkowie,
• Ochotniczej Straży Pożarnej w Gromadzicach,
• Ochotniczej Straży Pożarnej w Chmielowie,
• Ochotniczej Straży Pożarnej w Jędrzejowice,
• Świetlicy w miejscowości Szyby,
• Budynku Referatu Gospodarki Komunalnej w Szewnie.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny