Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 11-08-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze ¶rodków WFO¶iGW w Kielcach , w wysoko¶ci 20 000 zł Trwało¶c zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
13866Oglna charakterystyka Gminy Bodzechw      Gmina Bodzechw powstaa 1 stycznia 1973 roku, a siedzib Urzdu Gminy jest Ostrowiec witokrzyski. Gmina pooona jest w pnocno-wschodniej czci wojewdztwa witokrzyskiego w powiecie ostrowieckim okalajc miasto Ostrowiec witokrzyski z wyjtkiem pnocno-zachodniej czci miasta ssiadujc:
- od zachodu i pnocnego zachodu z gmin Kunw,
- od pnocy z gmin Sienno, ktra naley do wojewdztwa mazowieckiego,
- od poudniowego zachodu z gmin Waniw,
- od poudnia czciowo z gminami: Waniw, Sadowie i mielw,
- od wschodu z gmin mielw,od pnocnego wschodu z gmin Batw.

      Powierzchnia gminy wynosi 122,8 km2 i zamieszkuje j w 27 soectwach ponad 13 tysicy mieszkacw, a najwiksze powierzchniowo soectwa to Sud i Bodzechw.

      Historyczne zapiski o Bodzechowie pojawiaj si w XIII i XIV wieku. Przez obszar gminy przebiegaa droga z Krakowa do Lublina i Wilna. Wie Bodzechw naleaa do dbr Jacka Maachowskiego Kanclerza Wielkiego Koronnego, pniej do Kotowskiego, a od 1913 roku do Edwarda Jankowskiego. Ju w XIX wieku istniao na tym terenie 5 fabryk, wielkie piece oraz wytwrnia alkoholu. Mieszkacy tych ziem zajmowali si w przeszoci wyrobem narzdzi kamiennych z krzemienia wydobywanego w Krzemionkach Opatowskich, pooonych w pnocnej czci gminy, 8 km od Ostrowca witokrzyskiego.

      Na terenie gminy jest wiele zabytkw historycznych, takich jak:
- drewniany koci z XVIII wieku w Bodzechowie,
- szkoa murowana z 1924 roku w Chmielowie,
- koci murowany z XVIII wieku w Mychowie,
- koci drewniany w Sarnwku Duym,
- zesp kocioa parafialnego z XVIII wieku i cmentarz grzebalny z XIX wieku w Szewnie,
- wiatrak holenderski z poowy XIX wieku - wasno Muzeum Wsi Kieleckiej,
- liczne miejsca pamici narodowej.

      Gmina ta ley w powiecie, ktry jest na drugim miejscu w wojewdztwie witokrzyskim pod wzgldem potencjau przemysowego, ludnociowego, intelektualnego i kulturowego.

      Miasto Ostrowiec witokrzyski, z ktrym graniczy gmina, wywierao i wywiera bardzo duy wpyw na jej rozwj. Zapewnia dla wielu mieszkacw miejsca pracy i nauki oraz jest gwnym miejscem zaopatrzenia ludnoci a take zbytu podw rolnych. Biorc pod uwag powysze uwarunkowania mona powiedzie, e gmina ma charakter podmiejski. Ze wzgldu na jako gleb gmina ma charakter rolniczy. W jej poudniowo-wschodniej czci wystpuj gleby dobre i bardzo dobre kompleksu pszenno-buraczanego. Jest to obszar o rzebie pagrkowatej z licznymi wwozami erozyjnymi. W czci pnocno-wschodniej wystpuj gleby sabsze o kompleksie ytnio-ziemniaczanym. Ze wzgldu na jako gleb oraz blisko cukrowni Czstocice w uprawie dominuj buraki cukrowe.

      Gmina ma dobre poczenie komunikacyjne z innymi orodkami jak Skarysko-Kamienna, Sandomierz, Oarw. Najwaniejsze arterie komunikacyjne przebiegajce przez teren gminy stanowi:
- droga krajowa Nr 9 Radom - Rzeszw
- droga wojewdzka Nr 751 Suchedniw - Ostrowiec
- droga wojewdzka Nr 755 Ostrowiec - Zawichost
- droga wojewdzka Nr 754 Ostrowiec - Batw

      Podmiejsko-rolniczy charakter gminy stwarza znaczne moliwoci rozwojowe dla jej mieszkacw.

Projekt pn. ''Uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦w. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum O¶wiaty

Szkoły

O¶rodki zdrowia

Biblioteka


¦WIETLICA ¦RODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowo¶ci Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

SprawdĽ stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec ¦więtokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny