Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 30-05-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
22352Formularze i wnioski do pobrania
Referat Techniczno-InwestycyjnyWniosek na prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

219 kBWniosek na prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części


28 kB


Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowdzenie działaności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

219 kBWniosek o udzielenie zezwolenia na prowdzenie działaności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami


28 kB


Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzat

219 kBWniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzat


28 kB


Wniosek zajęcie pasa drogi

219 kBWniosek zajęcie pasa drogi


28 kB


Wniosek umieszczenie urzadzeń w pasie drogi

213 kBWniosek umieszczenie urzadzeń w pasie drogi


26 kB


Wniosek o nadanie numeru porzadkowego

50 kB

Wniosek o podział nieruchomości

56 kB

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

174 kBWniosek o ustalenie warunków zabudowy


59 kB


Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

174 kBWniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy


59 kB


Wniosek o ustalenie warunków zabudowy celu publicznego

140 kBWniosek o ustalenie warunków zabudowy celu publicznego


388 kB


Zalaczniki do wniosku o ustalenie warunkow zabudowy.pdf

343 kBWniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.pdf


102 kB


Wniosek o wydanie zaswiadczenie dla dzialki

50 kBWniosek o wydanie zaswiadczenie dla dzialki


34 kB


Informacja o wyrobach azbestowych

53 kbInformacja o wyrobach azbestowych


28 kB


Wniosek o wydanie zezwolenia na odbiór nieczystości płynnych

107 kBWniosek o wydanie zezwolenia na odbiór nieczystości płynnych


51 kB


Wniosek o przedłużenie terminu usuniecia drzew

103 kBWniosek o przedłużenie terminu usuniecia drzew


26 kB


Wniosek o wpis do rejestru działnosci regulowanej

125 kBWniosek o wpis do rejestru działnosci regulowanej


51 kB


Wzór sprawozdania - nieczystoœci ciekłe


40 kB

Wniosek o przyznanie dotacji celowej w 2020r. - wymiana pokrycia dachowego zawierajacego azbest

170 kB

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

167 kBWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


100 kB


Zgłoszenie wycięcia drzew

283 kB

Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewow

416 kB

Wzór wniosku o wydanie kopii protokołu

280 kB

Wniosek wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew

73 kB

Wniosek o dotacje na kociol

73 kB

Oswiadczenie o nieruchomosci pow. 3500.pdf

101 kBReferat Obywatelsko Gospodarczy
Klauzula informacyjna dotyczaca RDK.pdf


72 kBWniosek o przekazaniu, aktualizacji i usunięciu danych RDK.pdf


72 kBKlauzula informacyjna dot dowodów i ewidencji ludności.pdf


72 kBWniosek o wydanie dowodu osobistego


72 kBFormularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego


72 kBZgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym


72 kBZgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym


72 kB


Zgloszenie pobytu czasowego

281 kB

Zgloszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

281 kB

Zgloszenie pobytu stalego

281 kB

Zgloszenie wymeldowania z miejsca pobytu stalego

281 kB

Oświadczenia roczne alkohole

281 kBOświadczenia roczne alkohole


30 kB


Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu

80 kbWniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu


40 kB


Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowa sprzedaz alkoholu

99 kBWniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowa sprzedaz alkoholu


39 kB


Działalność gospodarcza

192 kBWniosek CEIDG


198 kB


Wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia pracownika mlodocianego

208 kB

Wniosek o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych

170 kBWniosek o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych


40 kB


Oferta realizacji zadania publicznego

167 kBOferta realizacji zadania publicznego


100 kB
Referat Gospodarki KomunalnejNOWA deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - ważna od 01.01.2020r

262 kBWniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody odbioru ścieków

51 kBWniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody odbioru ścieków

51 kBWniosek o wydanie warunkow technicznych podlaczenia do sieci wodociagowej kanalizacyjnej

73 kBWniosek o wydanie warunkow technicznych podlaczenia do sieci wodociagowej kanalizacyjnej

73 kBWniosek o zamontowanie podlicznika

73 kBWniosek o zamontowanie podlicznika

73 kBWniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie œcieków

73 kBWniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie œcieków

73 kBZagoda na e-fakture

73 kBZagoda na e-fakture

73 kB

GOPSWniosek 500+

388 kB

Wniosek o becikowe

388 kB

Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy

388 kB

Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne

388 kB

Wniosek o świadczenie rodzicielskie

388 kB

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny

388 kB

Wniosek o zasiłek rodzinny

388 kB

Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych

388 kB

Oświadczenie pod odpowiedzialnoscią karną

388 kB

Wniosek dodatek mieszkaniowy

388 kB

Oświadczenie o osobach zobowiązanych do alimentacji

388 kB

Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji

388 kB

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach

388 kB

Rachunek bankowy

388 kB

Wniosek o ustalenie prawa do świadczen z funduszu alimentacyjnego

388 kB

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej-ZKDR-01

388 kB

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu 2019

388 kB

Objaśnienia do wniosku Karty Dużej Rodziny

388 kB

Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka-ZKDR-02

388 kB

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej-ZKDR-03

388 kB

Informacja o osobach mogących wyświetlać Karte w formie elektronicznej - ZKDR-04

388 kB

Instrukcja-jak wypelnić elektroniczny wniosek o mKDR

388 kB

Instrukcja - jak wypelnić wniosek o ZKDR-04

388 kB

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny