Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 18-11-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
449Formularze i wnioski do pobraniaWniosek na prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

219 kBWniosek na prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części


28 kB


Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowdzenie działaności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

219 kBWniosek o udzielenie zezwolenia na prowdzenie działaności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami


28 kB


Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzat

219 kBWniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzat


28 kB


Wniosek zajęcie pasa drogi

219 kBWniosek zajęcie pasa drogi


28 kB


Wniosek umieszczenie urzadzeń w pasie drogi

213 kBWniosek umieszczenie urzadzeń w pasie drogi


26 kB


Wniosek 500+

388 kBWniosek 500+


348 kBWniosek o wydanie dowodu osobistego


72 kB


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

139 kBWniosek o nadanie numeru porzadkowego

50 kBWniosek o nadanie numeru porzadkowego


34 kB


Wniosek o podział nieruchomości

56 kBWniosek o podział nieruchomości


39 kB


Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

174 kBWniosek o ustalenie warunków zabudowy


59 kB


Wniosek o ustalenie warunków zabudowy celu publicznego

140 kBWniosek o ustalenie warunków zabudowy celu publicznego


388 kB


Zalaczniki do wniosku o ustalenie warunkow zabudowy.pdf

343 kBWniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.pdf


102 kB


Wniosek o wydanie zaswiadczenie dla dzialki

50 kBWniosek o wydanie zaswiadczenie dla dzialki


34 kB


Oświadczenia roczne alkohole

281 kBOświadczenia roczne alkohole


30 kB


Informacja o wyrobach azbestowych

53 kbInformacja o wyrobach azbestowych


28 kB


Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu

80 kbWniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu


40 kB


Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowa sprzedaz alkoholu

99 kBWniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowa sprzedaz alkoholu


39 kB


Dzaiałalność gospodarcza

192 kBWniosek CEIDG


198 kB


Wniosek o wydanie zezwolenia na odbiór nieczystości płynnych

107 kBWniosek o wydanie zezwolenia na odbiór nieczystości płynnych


51 kB


Wniosek o przedłużenie terminu usuniecia drzew

103 kBWniosek o przedłużenie terminu usuniecia drzew


26 kB


Wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia pracownika mlodocianego

208 kB

Wniosek o wpis do rejestru działnosci regulowanej

125 kBWniosek o wpis do rejestru działnosci regulowanej


51 kB


Wniosek o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych

170 kBWniosek o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych


40 kB


Oferta realizacji zadania publicznego

167 kBOferta realizacji zadania publicznego


100 kB


Wzór sprawozdania - nieczystoœci ciekłe


40 kB

Deklaracja na podatek lesny


238 kB


Deklaracja na podatek rolny


258 kB


Deklaracja na podatek od nieruchomosci


280 kB


Informacja w sprawie podatku od nieruchomoœci rolnego i leœnego


276 kB


Wniosek o przyznanie dotacji celowej w 2017r. - wymiana pokrycia dachowego zawierajacego azbest

170 kB

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

167 kBWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


100 kB


Zgłoszenie wycięcia drzew

283 kB

Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewow

416 kB

Wzór wniosku o wydanie kopii protokołu

280 kB

Wniosek wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew

73 kB

Wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody odbioru ścieków

51 kB

Wniosek o wydanie warunkow technicznych podlaczenia do sieci wodociagowej kanalizacyjnej

73 kB

Wniosek o dotacje na kociol

73 kB

Oswiadczenie o nieruchomosci pow. 3500.pdf

101 kB

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny