Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 10-12-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1836Obwieszczenie o budowie obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu drogi nr 9

Ogłoszenie ogólne
2017-09-11

Ostrowiec Św., dn. 06.09.2017 r.
WÓJT GMINY BODZECHÓW

TI-T.6220.3.1.2017.EM14

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BODZECHÓW
z dnia 6 września 2017 r.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ) w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t. j Dz. U. z 2016, poz. 71 ) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 6 września 2017 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Bodzechów znak: TI-T.6220.3.1.2017.EM11 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu drogi nr 9, na odcinku od węzła ,,Brezelia” (z drogą DW 755) do włączenia w istniejącą DK nr 9” realizowanego na terenie Gminy Bodzechów i gminy Ostrowiec Świętokrzyski przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach z/s ul. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce reprezentowanego przez pełnomocnika Huberta Pawlaka


Z treścią decyzji oraz aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św., pokój nr 22 w godz. od 7 do 15 w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej: www.bip.bodzechow.wrota-swietokrzyskie.pl, na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu, oraz na tablicy ogłoszeń w msc. Denkówek, Jędrzejów, Ostrowiec Św.


Wójt Gminy Bodzechów
Jerzy Murzyn


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny