Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 25-01-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
8168Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych z programu "Mój Prąd"

Ogłoszenie ogólne
2020-01-10

Szanowni Państwo - Mieszkańcy Gminy Bodzechów

Informuję Państwa, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych w ramach programu „Mój Prąd”.

Z programu mogą skorzystać osoby fizyczne, które wybudują instalację fotowoltaiczną o mocy od 2 do 10 kWp służącą do wytwarzania energii elektrycznej na własne potrzeby. Dofinansowanie dotyczy tylko instalacji do zasilania istniejących już budynków, a nie w trakcie budowy. Ponadto dofinansowanie można uzyskać na nowobudowaną mikroinstalację oraz na wybudowaną, pod warunkiem, że rozpoczęcie budowy nastąpiło po dniu 23 lipca 2019r., tzn. poniesiono pierwsze koszty kwalifikowane (data pierwszej faktury lub innego równoważnego dokumentu księgowego). Dofinansowanie nie jest przyznawane na rozbudowę już istniejącej instalacji. Maksymalne dofinansowanie jakie można uzyskać to 5 000 zł złotych nie więcej jednak niż 50% kosztów kwalifikowanych. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty zakupu, montażu, koszty odbioru i uruchomienia.

Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych np. z funduszy gminnych lub z programu „Czyste powietrze”.

Koszt budowy mikroinstalacji można jeszcze obniżyć poprzez skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej. Z możliwości odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać podatnicy opodatkowujący swoje dochody według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Przykładowo została wybudowana mikroinstalacja o mocy 3 kWp, której koszt budowy wyniósł 14 500 zł brutto. Skorzystano z dotacji w programie „Mój Prąd” w kwocie 5 000 zł. Pozostałą kwotę 9 500 zł możemy w ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczyć od dochodu, co dla osoby rozliczającej się według stawki podatkowej 17% daje kwotę 1 615 zł. Po uwzględnieniu maksymalnego dofinansowania i skorzystaniu z ulgi termomodernizacyjnej koszt opisanej instalacji wyniósłby jedynie 7 885zł.

Uwaga: WYNKONAWCA MUSI BYĆ CZYNNYM PODATNIKIEM VAT
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) informuje, że II nabór wniosków na dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Mój Prąd” rozpocznie się 13.01.2020 r.

Więcej informacji dotyczących programu „Mój Prąd” jak i ulgi termomodernizacyjnej można znaleźć na stronie internetowej http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/.

Wójt Gminy Bodzechów
Jerzy Murzyn


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny