Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 04-04-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
435INFORMACJA

Ogłoszenie koronawirus
2020-03-16

W związku z koniecznością natychmiastowego podjęcia działań mających na celu przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Co V2 i choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej tym wirusem na terenie Gminy Bodzechów, informuję że:
Zawiesza się działalność prowadzoną przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bodzechowie z/s w Szewnie, ul. Langiewicza 3 i jej filię w Bodzechowie, ul. Szkolna 7, a także przez Świetlice
Wiejskie w:
a) Goździelinie - Goździelin 70B
b) Gromadzicach - Gromadzice, uL Szewieńska 37
c) Magoniach - Magonie 29
d) Mychowie - Mychów 54
e) Świruie - Świema 26
f) Szybach - Szyby 32

Zakazuje się:
l) organizowania spotkań, posiedzeń, zebrań itp. form gromadzenia się ludzi związanych z działalnością podmiotów określonych w § 1,
2) odbycia zaplanowanych wcześniej spotkań, posiedzeń, zebrań itp. związanych z działalnością podmiotów określonych w § l.

Szczególne rozwiązania organizacyjne określone w S 1 i 2 stosuje się w okresie od dnia
12 marca 2020 r. do dnia 30 marca 2020r. włącznie z tym dniem.

Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzechowie pracują w dotychczasowych godzinach.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny