Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 17-10-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
805Zapytanie o przedstawienie ceny opracowania dokumentacji geodezyjnej: "Wznowienie granic..."

Ogłoszenie ogólne
2011-09-30

SONDAŻ RYNKU
Gmina Bodzechów zwraca się z zapytaniem o przedstawienie ceny opracowania dokumentacji geodezyjnej: „Wznowienie granic fragmentu (ok. 330m na wysokości działek od nr 271 do nr 274) drogi oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 270 obręb 7- Gromadzice”

W/w zadanie obejmuje: stabilizacje (betonowymi słupkami) punktów granicznych wg zasad określonych w przepisach ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, sporządzenie protokołu
Dokumentacja powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami, normami i ustawami.
Pożądany termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15.12.2011r.

Umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą, który przedstawi propozycje najniższej ceny. Gmina zastrzega sobie prawo do odstąpienia od podpisania umowy bez podania przyczyny.

Oferty zawierające proponowaną cenę oraz numer uprawnień zawodowych, numery: PESEL, Regon, NIP, należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem “Oferta na prace geodezyjne” do dnia 07.10.2011 r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Bodzechów, 27-400 Ostrowiec Św., ul. Reja 10 pok. 12 – sekretariat. Szczegółowe informacje dot. przedmiotu zamówienia można uzyskać pod tel. /041/ 265-38-38 lub w pok. nr 21.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny